Thomaston Mills. Photo courtesy: Thomaston Upson Archives